Mario Bros.

See Mario take on Luigi in this stop motion battle!